Česky


Levý sloupec:

Hlídání nově vložených inzerátů
Spravovat vytvořené
TOP inzeráty
Žádný inzerát nebyl zatím topován. Chcete-li být první, zvolte top_box tarif v sekci platba za zobrazení.

Všeobecné obchodní podmínky využívání služeb serveru Bastam.cz

1

Provozovatelem internetového inzertního portálu a obchodu Bastam.cz je společnost Stavebniny Černý, s.r.o., sídlo: K Vápence 461, Teplice, 415 03, identifikační číslo: 25034871, zaps. v OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka: 13541.

2

Provozovatel vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky a podmínky užívání elektronických systémů. Všeobecné obchodní podmínky upravují veškeré smluvní vztahy, do nichž provozovatel vstupuje v souvislosti s užíváním elektronických systémů, včetně smluvních vztahů, které se týkají automatizovaného zpracování dat v oblasti tématiky portálu. Elektronické systémy jsou určeny pro podnikatelské i nepodnikatelské subjekty.

3

Odchylná ujednání ve smlouvě uzavřené mezi smluvními stranami mají přednost před Všeobecnými obchodními podmínkami.

4

Otázky neupravené smlouvou ani Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

5

Uživatelem je každá osoba zaregistrovaná na internetových stránkách portálu, která používá Elektronické systémy dostupné na počítačové síti internet. Reklamním prostorem se rozumí komunikační prostředek grafického, textového nebo zvukového typu využívaný na počítačové síti internet k propagaci právnických či fyzických osob a/nebo jejich služeb či k prodeji a nákupu inzerovaných výrobků a služeb.

6

Služba inzerce spočívá také v automatizovaném zpracování dat v inzertní oblasti a zveřejnění inzerátu při využití Elektronických systémů a technologického prostředí celosvětové počítačové sítě internet.

7

Server umožňuje bezplatně zveřejňovat a vyhledávat nabídky a poptávky zboží, služeb a jiného majetku nepodnikatelských i podnikatelských subjektů, dále jen Uživatelů. Dále nabízí možnost okamžitého odkoupení nabízeného zboží, a to jak od soukromých osob (spotřebitelů), tak i od podnikatelských subjektů v rámci ČR dle platných zákonů v ČR při předem domluvené výkupní ceně a na základě sepsané Kupní smlouvy na zboží, které je možné odkoupit v kategorii výkup.

8

Bastam.cz či Stavebniny Černý s.r.o. nejsou touto službou zavázáni odkoupit vše, co uživatelé nabídnou k odkoupení zboží do Bazaru Stavebnin Černý s.r.o.

9

Je zakázáno inzerovat přímo podnikatelskou činnost (bez ohledu na to, zda podnikatelskou činnost provádí na základě oprávnění k podnikání či bez něho) v bezplatné sekci inzerce.

10

Zboží lze inzerovat jen zcela konkrétním označením, tj. po jednom kuse, jedné barvy, tvaru, typu a velikosti (například realitní kancelář nesmí inzerovat svou činnost formou …vykoupíme Váš dům, … apod.), ale pouze konkrétní nabízenou nemovitost s konkrétně uvedenou cenou a popisem. Autobazar smí inzerovat pouze konkrétní vůz, nikoliv své služby a firmu jako celek. Zákaz nekonkrétní inzerce se vztahuje i na opakované poptávky, výkupy. Bastam.cz není katalog zboží, proto podnikatelům je umožněno inzerovat ve zpoplatněných sekcích (Služby,Reality,Práce)

11

Na inzertním serveru Bastam.cz je zakázána inzerce (bez ohledu na tzv. „topování“) a z inzerce jsou tedy zcela vyloučeny:
· webové stránky a loga firmy (netýká se zpoplatnění registrace pro firmy), nadměrné množství hvězdiček, vykřičníků a podobných znaků (a to jak v textu inzerátu, tak místo obrázku nebo přes obrázek), orámování obrázků;
· hubnutí;
· Multilevel (MLM) a provizní systémy;
· Emailing a jiné bezpracné výdělky;
· práce, jejichž podmínkou je poplatek předem;
· kopírování disket, CD, DVD;
· firemní činnosti a zboží na objednávku (neplatí pro sekci Služby a registrované Firmy);
· opakované inzerce stále stejného nového zboží;
· neomezené množství zboží;
· zboží koupené pouze za účelem dalšího prodeje (výdělku);
· padělky, kopie, napodobeniny;
· chip tuning, powerbox, diagnostické sady, apod.;
· doklady a technické průkazy;
· pohonné hmoty;
· livechat a práce tanečnic, společnic, konzumentek a hostesek v zahraničí;
· výkupy;
· erotické inzeráty, erotické pomůcky;
· eKnihy;
· půjčky, úvěry a hypotéky, exekuce, oddlužení;
· léky a potravinové doplňky;
· cigarety, e-cigarety;
· bitcoin, liteřin;
· nicneříkající inzeráty typu "Vydělejte spousty peněz, více informací na emailu". Pokud se na serveru objeví "zakázaný" inzerát, bude smazán bez povinnosti nahradit uživateli zaslanou částku na topování inzerátu.

12

Poplatek v sekci Práce,Služby a Reality je účtován za schválení registrace administrátorem, toto schválení je pak v důsledku výluky samozřejmě u inzerátů porušujících povolené podmínky záporné a uživatel proto nemá v tomto případě nárok na vrácení poplatku.

13

Pokud podá uživatel postupně dva stejné inzeráty, je ten starší z nich označen systémem jako duplicitní a současně vymazán.

14

Inzeráty mohou být napsané výlučně v českém nebo slovenském jazyce.

15

Při vložení nabídky zaměstnání nebo brigády jsou vyžadovány následující údaje:
· název firmy a předmět její činnosti, identifikační číslo, sídlo, statutární orgán
· minimální požadavky na žadatele
· předmět nabízené práce


>

16

Veškeré služby Bastam.cz jsou uživatelům poskytovány zdarma. Výjimku tvoří zpoplatnění inzerátů v sekcích Práce, Služby a Reality, v kterých hodlá inzerent,inzerovat své služby či zboží, dále pak doplňkové funkce jednotlivých služeb. Doplňkovou funkcí se rozumí nadstandardní možnost nebo funkce, jejichž aktivace není nezbytně nutnou podmínkou k používání základní funkcionality služby Bastam.cz.

17

Provozovatel je oprávněn kontrolovat obsah informací a upozornit Uživatele na rozpor jeho jednání s Všeobecnými obchodními podmínkami a požadovat okamžitou nápravu nebo tyto informace neprodleně odstranit z Elektronických systémů, a to i bez souhlasu Uživatele. Provozovatel si dále vyhrazuje právo zamezit užívání takových Odpovědních systémů, které jsou pro ostatní uživatele jakkoli matoucí, nepřehledné či mohou vyvolat u uchazečů negativní dojem o službách provozovatele.

18

Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami inzerce Bastam.cz nebo dobrými mravy.

19

Provozovatel má právo smazat inzerát, pokud je inzerát vložen do nesprávné sekce s ohledem na text inzerátu nebo pokud inzerát budí dojem, že Uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba. Provozovatel má právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát odporuje podmínkám Bastam.cz.

20

Vložený inzerát bude bezplatně zveřejněn po dobu 3 měsíců. Po této lhůtě bude automaticky vymazán společně se všemi údaji, které Uživatel při zadávání uvedl. Při vymazání bude uživateli zaslán potvrzující mail o odstranění inzerátu. Maximální počet vložení netopovaných inzerátů na jednoho uživatele je 50.

21

Uživatel si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám pomocí kontrolního hesla u příslušného inzerátu.

22

Provozovatel zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí nabízených na portálu.

23

Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.

24

Při využití služeb Serveru je uživatel povinen uvést pouze platnou emailovou adresu a Jméno a příjmení, popř. další údaje požadované správcem, které nemají osobní povahu, nejsou v rozporu se zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a které jsou nutné pro zařazení Dat do příslušné kategorie. Pokud uživatel udá více osobních údajů do inzerátu, je to pouze na jeho svobodné vůli s vědomím, že citlivé osobní údaje mohou býti zneužity třetí osobou.

25

Uživatelé se zavazují prezentovat prostřednictvím Elektronických systémů výhradně takové informace, které nezpůsobí újmu třetím osobám ani provozovateli.

26

Uživatelé se zavazují prezentovat prostřednictvím Elektronických systémů informace dostatečně jasné a určité, které nevyvolávají klamnou představu o povaze subjektu či nabízené nebo poptávané práci, službě nebo věci.

27

Za obsah prezentovaných informací je odpovědný Uživatel, který tyto informace uložil do Elektronických systémů. Uživatel tímto výslovně souhlasí s tím, aby provozovatel uchovával informace o zápisu dat do Elektronických systémů vedoucí jednoznačně k identifikaci konkrétního Uživatele.

28

Uživatel tímto výslovně souhlasí s použitím informací získaných v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami pro případné řešení sporu s Uživatelem vzniklého v důsledku uvedení nepravdivé informace nebo pro zamezení používání Elektronických systémů Uživatelem, který uvedl informace v rozporu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

29

Uživatel souhlasí s tím, že údaje poskytnuté v souvislosti s objednávkou určité služby mohou být veřejně přístupné.

30

Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb Bastam.cz ani za způsob jakým služby Bastam.cz využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.

31

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Bastam.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Bastam.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

32

Provozovatel prohlašuje, že se vedení služeb Bastam.cz věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby Bastam.cz mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.

33

Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat.

34

Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn ode dne registrace Uživatele zasílat Uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které Bastam.cz či Stavebniny Černý s.r.o. nabízí (obchodní sdělení).

35

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.

36

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách provozovatele v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje uživatel provozovateli veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.

37

Uživatel dává tímto souhlas ke zpracování osobních údajů provozovateli na dobu do zániku smlouvy nebo platnosti inzerátu, nejdéle však na 6 měsíců. Tyto údaje nebudou sděleny dalším subjektům, s výjimkou zájemce, se kterým má být uzavřena smlouva a pouze za účelem uzavření obchodu a služeb.

38

Jde-li o placenou službu, pak za poskytnuté služby uhradí uživatel provozovateli cenu dle ceníku služeb platného ke dni doručení objednávky. Ceníky jsou zveřejněny v Elektronických systémech.

39

Cena je splatná na základě daňového dokladu – faktury. Provozovatel vystaví v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty uživateli fakturu do 15 dnů ode dne přijetí objednávky. Faktura je splatná 14. den ode dne vystavení, pokud není dohodnuto jinak.

40

Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje v případě služeb první den poskytování služby, nebo den vystavení daňového dokladu, a to ten den, který nastane dříve.

41

Uživatel nemá nárok na vrácení uhrazené ceny nebo slevu z ceny v případě nevyužití objednaných služeb.

42

Uživatel si vyhrazuje právo podmínit započetí s poskytováním služeb uhrazením zálohy ve stanovené výši a stanoveným způsobem.

43

V případě, že uživatel je v prodlení s úhradou ceny nebo její jakékoli části po dobu delší než 14 kalendářních dnů, je provozovatel oprávněn přerušit poskytování služeb do doby, než bude cena v plné výši uhrazena.  Uživatel nemá nárok na prodloužení doby poskytování služeb o dobu, po kterou bylo poskytování služeb přerušeno, ani nemá nárok na slevu či jakékoli jiné snížení sjednané ceny za služby.

44

Provozovatel je povinen prodloužit dobu plnění služby v případě prokazatelné vady na straně technického zařízení Provozovatele, a to po dobu, po kterou trval výpadek.

45

Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení Provozovatele. “Vyšší mocí” se rozumí dočasná nebo trvalá mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Provozovatele. Jestliže vznikne stav vyšší moci na straně Provozovatele, zavazuje se Provozovatel bez zbytečného odkladu uvědomit uživatele o této situaci a její příčině. Nebude-li dohodnuto jinak, bude Provozovatel pokračovat v realizaci svých závazků vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a schopností i za použití dostupných alternativních prostředků tak, aby dosáhla smluveným závazkům.

46

Odpovědnost Provozovatele za škodu způsobenou technickým a softwarovým zařízením Provozovatele v souvislosti s uzavřenou smlouvou mezi Provozovatelem a Uživatelem je omezena na částku uhrazenou Uživatelem za služby na základě uzavřené smlouvy. Provozovatel není povinen nahradit Uživateli škodu, kterou nemohl předpokládat v době uzavření smlouvy.

47

Uživatel je povinen obstarat licence na užití veškerých děl prezentovaných při zveřejnění informací, sloganů, zvukově-obrazových záznamů či reklam, které budou v souvislosti s poskytováním služeb ze strany Provozovatele použita, a je povinen rovněž uhradit odměnu za poskytnutí těchto licencí a veškeré další náklady s tímto spjaté. Provozovatel neodpovídá za porušení autorských práv Uživatelem či v důsledku zveřejnění či použití podkladů předaných Uživatelem. V případě, že Provozovatel vznikne v souvislosti s porušením tohoto ustanovení Uživatelem jakákoli škoda, zavazuje se ji uživatel Provozovateli nahradit bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude ze strany Provozovatele vyzván.

48

Uživatel není oprávněn užít Elektronické systémy provozovatele nebo jejich části jinak než pro vlastní potřebu, zejména je zakázáno jejich užití formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu Provozovatele. Rovněž jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu internetových stránek ze strany uživatelů.

49

Právo nahrát a uložit či vytisknout materiály uložené na Elektronických systémech Provozovatele je přípustné pouze pro vlastní soukromé účely, přičemž takto získané materiály nesmí být žádným způsobem dále reprodukovány. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele, jsou zakázány.

50

Smluvní strany sjednávají, že jejich právní vztah se řídí právem České republiky.

51

Provozovatel a Uživatel, jde-li o podnikatele činí tímto dohodu dle ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a sjednávají, že pro spory mezi nimi vzniklé je místně příslušný obecný soud Provozovatele, příp. krajský soud, v jehož obvodu se nachází obecný soud Provozovatele. Smluvní strany rovněž sjednávají, že ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech je místem plnění závazku místo sídla Provozovatele.

52

Provozovatel prohlašuje, že zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Provozovatel byl registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů dne pod číslem registrace: 00056934/001 dne 17.2.2015 se zápisem do registru zpracování osobních údajů vedeného tímto úřadem.

53

Provozovatel prohlašuje, že  veškeré osobní údaje, které zpracovává v souvislosti s poskytováním zboží a služeb a tyto poskytuje Uživateli, zpracovává na základě souhlasu subjektu údajů. Provozovatel je oprávněn obrátit se na subjekt údajů s žádostí o ověření správnosti poskytnutých osobních údajů. Údaje, o nichž bude existovat opodstatněná pochybnost týkající se jejich pravosti či správnosti, budou neprodleně zlikvidovány.

54

Provozovatel se zavazuje zabezpečit ochranu integrity záznamů o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, které uchazeči vloží elektronickou cestou prostřednictvím Elektronických systémů Provozovatele tak, aby Uživatel jako správce mohl udělení souhlasu kdykoli doložit.

55

Poruší-li Uživatel jakoukoli povinnost stanovenou podmínkami, může Provozovatel zamezit Uživateli přístup do databáze a zneplatit jeho inzerci. Uživatel bere na vědomí, že v takovém případě nemá nárok na vrácení ceny za službu. V případě, že v důsledku porušení povinnosti Uživatele vznikne Provozovateli škoda, je Uživatel povinen tuto škodu Provozovateli nahradit bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude ze strany Provozovatele vyzván.

56

Uživatelé berou na vědomí, že údaje nacházející se v Elektronických systémech Provozovatele jsou ze strany Provozovatele zpracovávány a mohou být dále využívány pro vytváření analýz a statistik. Výsledky takovéhoto zpracování mohou být ze strany Provozovatele dále obchodně využívány při zachování naprosté anonymity zdroje.V Teplicích dne 12.2.2015

Stavebniny Černý, s.r.o.,